Βασική Ιδέα του TTGR

Η βασική ιδέα του προτεινόμενου έργου είναι να αναπτυχθεί το Travel Tycoon Greece (TTGR) ένα καινοτόμο Business Simulation Game, το οποίο θα αφορά τη διαχείριση των δραστηριοτήτων ενός τουριστικού πρακτορείου και θα έχει ως υπόβαθρο ένα χάρτη της Ελλάδας με σημειωμένους τους διάφορους τουριστικούς πόρους.

Ο παίκτης του παιχνιδιού θα έχει στη διάθεση τους ένα πλήθος δυνατοτήτων ώστε:

  • να διαμορφώσει το καλύτερο τουριστικό πακέτο για διάφορες κατηγορίες πελατών

  • να παράσχει αυτό το πακέτο στον «πραγματικό κόσμο» μέσω των social media καθώς και στον ψηφιακό κόσμο με επιλογή παροχής του σε τελικούς πελάτες Β2C ή στο δίκτυο Β2Β πελατών του

  • να διαμορφώσει ένα δίκτυο Β2Β πελατών μέσω πρόσκλησης άλλων χρηστών να συμμετάσχουν στο παιχνίδι

  • να διευρύνει το δίκτυο του σε διάφορα νησιά ή άλλους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος συνάπτοντας συμφωνίες με τοπικές επιχειρήσεις και μειώνοντας έτσι το κόστος για τους πελάτες του

  • να επιβλέπει την ομαλή λειτουργία των τουριστικών υποδομών που τον ενδιαφέρουν, έτσι ώστε να αντιδράει άμεσα και να μην υπάρχουν παράπονα από τους πελάτες του.

  • να συμμετέχει σε τουριστικές εκθέσεις με το δικό του κατάλληλα εξοπλισμένο περίπτερο, ώστε να αυξήσει τη ροή των πελατών του.

  • να παρακολουθεί την ικανοποίηση των VIP πελατών του από τις υπηρεσίες που τους προσφέρει.

  • να παρακολουθεί, να διαχειρίζεται και να δημιουργεί νέες οργανωμένες μεταφορές που προσφέρει στους πελάτες του.


Στόχοι του έργου

Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν με την αξιοποίηση και την εξέλιξη υπάρχουσων τεχνικών και αλγορίθμων από την Φωτογραμμετρία, την Τηλεπισκόπηση και την Όραση Υπολογιστών, την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και το gamification των Τουριστικών/ Πολιτιστικών πόρων και της επιχειρηματικής λειτουργίας του τουριστικού πρακτορείου. Η υλοποίηση του έργου απαιτεί την επίτευξη των ακόλουθων επί μέρους στόχων:

1. Ολοκληρωμένη προσομοίωση της λειτουργίας του τουριστικού πρακτορείου μέσω του λογισμικού
2. Ολοκληρωμένη καταγραφή των τουριστικών πόρων στις περιοχές ενδιαφέροντος της Ελλάδας
3. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος 3Δ αποτύπωσης των τουριστικών πόρων και του γεωχωρικού υποβάθρου του παιχνιδιού
4. Δημιουργία marketplace και ticketing system που να συνδέει το παιχνίδι προσομοίωσης με πόρους και οφέλη της πραγματικής οικονομίας
5. Εμπορικοποίηση, διάχυση και εκμετάλλευση αποτελεσμάτων


To Travel Tycoon Greece θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας προγραμματισμού για τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα Unity 3D, ενός από τα πιο διαδεδομένα προγράμματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης παιχνιδιών.

Μεθοδολογία υλοποίησης

Η προτεινόμενη δράση αποτελείται από 9 λογικές Ενότητες Εργασίας (ΕΕ):

Η ΕΕ1 αφορά στον καθορισμό των λειτουργκών & τεχνικών προδιαγραφών του Παιχνιδιού Travel Tycoon Greece.

Στην ΕΕ2 θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη της μεθοδολογίας για τη δημιουργία δομής και περιεχομένου του παιχνιδιού, ενώ στην ΕΕ3 θα πραγματοποιηθεί η δημιουργία υψηλής πιστότητας εικονιστικού γεωχωρικού 3Δ υπόβαθρου και η 3Δ ανακατασκευή και παρουσίαση των τουριστικών πόρων για τις ανάγκες του Παιχνιδιού.

Στην ΕΕ4 θα γίνει η ανάπτυξη του βασικού λογισμικού και του καλλιτεχνικού περιεχομένου για το Παιχνίδι, στην ΕΕ5 η δημιουργία της πλατφόρμας για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού (έκδοση, διάθεση, έλεγχος εισιτηρίων), καθώς και του περιεχομένου, ενώ στην ΕΕ6 η αξιολόγηση του Παιχνιδιού με βάσει τις Λειτουργικές απαιτήσεις και την εμπειρία μίας επιλεγμένης ομάδας χρηστών.

Η Μελέτη Σκοπιμότητας και λεπτομερής έρευνα αγοράς, καθορίζοντας παράλληλα και το πλάνο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της ΕΕ7.

Τέλος η ΕΕ8 & ΕΕ9 αφορούν στη συμμετοχή των ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις και διεθνή fora και στην κατοχύρωση του εμπορικού σήματος του TTG.